ما همیشه آماده گفتگو و پیشرفت در مذاکرات برگزیت هستیم اما ماهیگیران خود را قربانی نمی کنیم
اظهارات رئیس جمهور فرانسه ماکرون: شیلات تنها مسئله ای نیست که ممکن است مذاکرات برگزیت را با شکست مواجه کند. بریتانیا به بازار واحد اتحادیه اروپا نیاز دارد. شیلات تنها موضوعی است که نخست وزیر انگلیس جانسون می تواند در صورت عدم توافق برگزیت احساس پیروزی کند. ما همیشه آماده گفتگو و پیشرفت در مذاکرات برگزیت هستیم ، اما ما ماهیگیران خود را قربانی نمی کنیم.

اظهارات رئیس جمهور فرانسه ماکرون: 

شیلات تنها مسئله ای نیست که ممکن است مذاکرات برگزیت را با شکست مواجه کند.

بریتانیا به بازار واحد اتحادیه اروپا نیاز دارد.

شیلات تنها موضوعی است که نخست وزیر انگلیس جانسون می تواند در صورت عدم توافق برگزیت احساس پیروزی کند.

ما همیشه آماده گفتگو و پیشرفت در مذاکرات برگزیت هستیم ، اما ما ماهیگیران خود را قربانی نمی کنیم

داده های بهتر از انتظارات خرده فروشی ایالات متحده
شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهانه سپتامبر که انتطارات برای آن عدد ۰.۷٪ بود ، به عدد۱.۹٪رسید. دور قبل عدد ۰.۶٪ بوده است. شاخص خالص خرده فروشی نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۱.۵٪ رسید. دور قبل عدد ۰.۷٪ بود.