پیشرفت هایی در مورد محرک ها
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس گفت: پیشرفت های خوبی در مذاکرات محرک ها صورت گرفته است.

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس گفت: پیشرفت های خوبی در مذاکرات محرک ها صورت گرفته است.

اظهارات Mersch عضو بانک مرکزی اروپا
عضو بانک مرکزی اروپاMersch: اطلاعات دریافتی را به دقت بررسی خواهیم کرد که شامل تحولات صورت گرفته در نرخ تبادل می شود و درصدد حصول اطمینان از آن هستیم که اطلاعات ورودی فقط یک بار در ارزیابی های ما مورد استفاده قرار می گیرد. بانک مرکزی اروپا آماده است تا تمامی ابزار خود را تنظیم کند. انتظار می رود شیب نزولی اقتصاد،تقویت اخیر یورو و قیمت های پایین انرژی همچنان بر چشم انداز تورم فشار وارد کند.