بیشترین استفاده از زمان اندک
نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر در توئیت خود پس از صبحت امروز با دیوید فراست نوشته است که: باید از زمان اندک باقیمانده بیشترین استفاده را ببریم. درهای ما همچنان باز هستند.

نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر در توئیت خود پس از صبحت امروز با دیوید فراست نوشته است که:

باید از زمان اندک باقیمانده بیشترین استفاده را ببریم.

درهای ما همچنان باز هستند.

شرط انگلستان برای مذاکرات جدید
نخست وزیر انگلستان به همتای یونانی خود گفته است: اتحادیه اروپا بصورت کارآمد مذاکرات برگزیت را به پایان رسانده است. اتحادیه اروپا باید اساسا موضع خود را تغییر دهد در این شرایط انگلستان مشتاق خواهد بود تا بر اساس مبنای جدید مذاکره کند.