صحبت نانسی پلوسی و منوچن
نانسی پلوسی و منوچن حوالی ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ارتباط با لایحه محرکها صحبت خواهند داشت.
نانسی پلوسی و منوچن حوالی ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ارتباط با لایحه محرکها صحبت خواهند داشت.
آینده توافق اوپک پلاس
وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک می گوید: خیلی زود است تا در ارتباط با آینده توافق اوپک پلاس فراتر از ماه دسامبر صحبت کنیم. ما باید ببینیم وضعیت تحولات ظرف یک ماه چگونه است.