آماده بحث و گفتگو درباره همه موضوعات بر اساس متن حقوقی هستیم
میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت: آماده بحث و گفتگو درباره همه موضوعات بر اساس متن حقوقی هستیم. نگرش اتحادیه اروپا تغییر کرده است و دیگر تا آخرین روز تغییر نخواهد کرد. ما قاطعانه و محکم خواهیم ماند اما به دنبال سازش های ممکن تا آخرین روز هستیم. توافق در دسترس است باید در روزهای آتی پیشرفت حاصل شود.

میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت:

آماده بحث و گفتگو درباره همه موضوعات بر اساس متن حقوقی هستیم.

نگرش اتحادیه اروپا تغییر کرده است و دیگر تا آخرین روز تغییر نخواهد کرد.

ما قاطعانه و محکم خواهیم ماند اما به دنبال سازش های ممکن تا آخرین روز هستیم.

توافق در دسترس است باید در روزهای آتی پیشرفت حاصل شود.

برگزیت در زمان کوتاه باقیمانده
میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در مورد برگزیت: توافق نامه خروج باید به طور کامل اجرا شود. ما اکنون به حق حاکمیت انگلستان احترام می گذاریم. آماده مذاکره ۲۴ ساعته در مورد برگزیت هستیم، زمان بسیار کوتاه است. انگلستان تصمیم بزرگی باید بگیرد. در صورت سناریوی بدون توافق آماده هستیم.