بسته کمکی مقابله با کووید ۱۹
مدوز رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید: دولت و دموکرات های مجلس نمایندگان اهداف مشترکی برای ارائه بسته کمکی مقابله با کووید ۱۹ طی ۴۸ ساعت آتی دارند. هرگونه لایحه کمکی مقابله با همه گیری می تواند شامل بودجه اضافی برای حمل و نقل باشد.
مدوز رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید: 
دولت و دموکرات های مجلس نمایندگان اهداف مشترکی برای ارائه بسته کمکی مقابله با کووید ۱۹ طی ۴۸ ساعت آتی دارند.
هرگونه لایحه کمکی مقابله با همه گیری می تواند شامل بودجه اضافی برای حمل و نقل باشد
اظهارات رامسدن عضو بانک مرکزی انگلستان
رامسدن عضو بانک مرکزی انگلستان: من بطور ویژه ای نگران روند معکوس بهبودی بازار کار هستم. ریسک بالای دوره پایدار بیکاری به میزان زیاد وجود دارد. نرخ های بهره منفی می توانند نگرانی خاصی برای سیستم بانکی انگلستان باشند. بانک مرکزی انگلستان می تواند نرخ های بازدهی را به پایین سوق دهد.