واکسن شرکت آسترازنکا
به گزارش برخی منابع داوطلب واکسن کووید۱۹ شرکت آسترازنکا که گفته می شد به دلیل تزریق واکسن جان خود را از دست داده اکنون گفته می شود به وی واکسن تزریق نشده بود.

به گزارش برخی منابع داوطلب واکسن کووید۱۹ شرکت آسترازنکا که گفته می شد به دلیل تزریق واکسن جان خود را از دست داده اکنون گفته می شود به وی واکسن تزریق نشده بود.

اظهار خوش بینی در مورد محرک
روز آفتابی و خوش بینانه ای در ارتباط با مذاکرات محرک های مقابله با کووید ۱۹ وجود دارد. از طرف رهبر اکثریت سنا میچ مک کانل نمی‌توانم چیزی بگویم اما اوضاع بهتر به نظر می رسد.