اظهارات هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان
هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان: مخارج مصرفی خانوارهای انگلستان بسیار مقاوم بوده است. موج دوم کووید ۱۹ در ایالات متحده تأثیر کمی بر هزینه های کل داشته است و این ممکن است مفهومی برای انگلستان داشته باشد.
هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان:
 مخارج مصرفی خانوارهای انگلستان بسیار مقاوم بوده است.
 موج دوم کووید ۱۹ در ایالات متحده تأثیر کمی بر هزینه های کل داشته است و این ممکن است مفهومی برای انگلستان داشته باشد.
سیاست های پولی می توانند مقاومت بیشتری فراهم کنند.
بانک مرکزی انگلستان در حال کار کردن بر روی نرخ های منفی است اما به این معنی نیست که آماده گسترش دادن آن ابزار باشیم.
چیز جدیدی برای گفتن در ارتباط با نرخ های منفی وجود ندارد.
واکسن شرکت آسترازنکا
به گزارش برخی منابع داوطلب واکسن کووید۱۹ شرکت آسترازنکا که گفته می شد به دلیل تزریق واکسن جان خود را از دست داده اکنون گفته می شود به وی واکسن تزریق نشده بود.