مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده
مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۶ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 860k بود، به عدد 787kرسید. دور قبل عدد 898k بوده است.
مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۶ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 860k بود، به عدد 787kرسید. 
دور قبل عدد 898k بوده است.
کاخ سفید در مورد محرک های کمکی خوشبین است
سخنگوی کاخ سفید Farah: کاخ سفید در مورد محرک های کمکی خوشبین است؛ ولی کمک های محلی و ایالتی هنوز هم برای بررسی باقی هستند. مشخص نیست که آیا لایحه نهایی کووید ۱۹ کوچکتر و یا بزرگتر از چیزی باشد که ترامپ خواستار آن است.