مذاکرات محرک ها با دولت ترامپ در مسیر خوبی قرار دارد
انسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه باMSNBC: مذاکرات با منوچن همچنان ادامه دارد. پیشرفت هایی در صحبت های مربوط به کووید 19 دیده می شود. مذاکرات محرک ها با دولت ترامپ در مسیر خوبی قرار دارد.
نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه باMSNBC:
مذاکرات با منوچن همچنان ادامه دارد.
پیشرفت هایی در صحبت های مربوط به کووید 19 دیده می شود.
مذاکرات محرک ها با دولت ترامپ در مسیر خوبی قرار دارد.
لایحه مربوط به کووید 19 می تواند قبل از روز انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نمایندگان به تصویب برسد.
مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده
مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۶ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 860k بود، به عدد 787kرسید. دور قبل عدد 898k بوده است.