شاخص تولیدی فرانسه تکرار انتظارات
شاخص بخش تولیدی مدیران خرید فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۱ بود همان عدد را تکرار کرد. دوره گذشته عدد ۵۱.۲ بوده است. بخش خدماتی این شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۴۶.۸ بود به عدد ۴۶.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۴۷.۵ بوده است.
شاخص بخش تولیدی مدیران خرید فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۱ بود همان عدد را تکرار کرد.
دوره گذشته عدد ۵۱.۲ بوده است.

بخش خدماتی این شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۴۶.۸ بود به عدد ۴۶.۵ رسید.
دوره گذشته عدد ۴۷.۵ بوده است.
موسسهMarkit:
نتایج نشان می دهد که افزایش اخیر موارد کووید ۱۹ و تشدید محدودیت ها تاثیر منفی قابل توجهی بر شرایط کسب و کارها داشته است.
تاثیرات کرونا ویروس بر اقتصاد فرانسه
لمایر وزیر اقتصاد فرانسه: ممنوعیت های مربوط به کووید 19 برای فرانسه هزینه 2 میلیارد یورویی را به همراه داشته است. در سه ماهه آخر سال ارقام اقتصاد فرانسه منفی خواهد بود. امیدواریم فرانسه در 2021 بازگشت اقتصادی قدرتمندی داشته باشد.