سرعت رشد اقتصاد انگلستان در ماه اکتبر کند شده است
بخش خدماتی شاخص مدیران خرید انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴ بود به عدد ۵۲.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۱ بوده است. شاخص بخش تولیدی نیز در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۱ بود به عدد ۵۳.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۵۴.۱ بوده است.

بخش خدماتی  شاخص مدیران خرید انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴ بود به عدد ۵۲.۳ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۶.۱ بوده است.


شاخص بخش تولیدی نیز در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۱ بود به عدد ۵۳.۳ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۴.۱ بوده است.

موسسهMarkit:

سرعت رشد اقتصاد انگلستان در ماه اکتبر کند شده است و به ضعیف ترین حالت از زمانی که بعد از اقدامات قرنطینه ای بهبودی حاصل شده بود رسیده است.

جای تعجب نیست که این ضعف عمدتا مربوط به بخش صنعت مهمان نوازی و حمل و نقل می شود.

درحالیکه هنوز هم به نظر می رسد فصل چهارم شاهد توسعه اقتصاد باشد اما احتمالا نرخ رشد به شکل تند و تیزی کند شده باشد.

ریسک رکود مجدد افزایش یافته است.

شاخص بخش تولیدی PMI آلمان بهتر از انتظارات
شاخص بخش تولیدیMarkit PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۵.۱ بود به عدد ۵۸ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۴ بوده است. بخش خدماتی این شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۴۹.۲ بوده به عدد ۴۸.۹ رسید. دوره گذشته عدد ۵۰.۶ بوده است. بخش کامپوزیت هم بهتر از عدد ۵۳.۲ پیش بینی ها به عدد ۵۴.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۴.۷ بوده است. موسسهMarkt: براساس داده های ماه اکتبر ، به‌طور دلگرم‌کننده ای اقتصاد آلمان در حال نمایش درجه ای از مقاومت در مواجهه با موج دو ویروس است. در حالیکه برخی از شرکت‌های خدماتی در آلمان تحت محدودیت های جدید و افزایش شرایط نامطمئن ناشی از موج دوم آسیب دیده اند اما روند کاهش فعالیت ها تاکنون کاملا محدود بوده است.