اظهارات کاونی وزیر امور خارجه ایرلند درباره برگزیت
کاونی وزیر امور خارجه ایرلند: اعتقاد داریم که امکان رسیدن به توافق برگزیت وجود دارد. پروسه مذاکرات برکسیت به مسیر خود بازگشته است. ولی با این وجود هنوز مسائل زیادی وجود دارد. که از نهایی شدن این توافق جلوگیری به عمل می آورد.

کاونی وزیر امور خارجه ایرلند: 

اعتقاد داریم که امکان رسیدن به توافق برگزیت وجود دارد. پروسه مذاکرات برکسیت به مسیر خود بازگشته است. 

ولی با این وجود هنوز مسائل زیادی وجود دارد. که از نهایی شدن این توافق جلوگیری به عمل می آورد.

سرعت رشد اقتصاد انگلستان در ماه اکتبر کند شده است
بخش خدماتی شاخص مدیران خرید انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۴ بود به عدد ۵۲.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۱ بوده است. شاخص بخش تولیدی نیز در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۱ بود به عدد ۵۳.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۵۴.۱ بوده است.