داده های خوب شاخص مدیران خرید ایالات متحده در ماه اکتبر
شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۴ بوده است به عدد ۵۳.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است. بخش خدماتی شاخص که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۶ بوده است به عدد ۵۶ رسید. دوره گذشته عدد ۵۴.۶ بوده است.

شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۴ بوده است به عدد ۵۳.۳ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است.


بخش خدماتی شاخص که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۶ بوده است به عدد ۵۶ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۴.۶ بوده است.

مشاور اقتصادی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس بیزینس
مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه با فاکس بیزینس: همچنان اختلافات در ارتباط با مذاکرات محرکها وجود دارند. من نه خوشبین هستم و نه بدبین تنها چیزی را که باید بگویم گزارش می دهم.