گزارش ماه سپتامبرADP
شاخصADP ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۶۵۰K بود به عدد۷۴۹K رسید. دوره گذشته عدد۴۲۸K بوده است. در گزارشADP آمده است که کسب و کارهای کوچک همچنان به نشان دادن رشد شغلی کُندتر ادامه می دهند.

شاخصADP ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۶۵۰K بود به عدد۷۴۹K رسید.


دوره گذشته عدد۴۲۸K بوده است.


در گزارشADP آمده است که کسب و کارهای کوچک همچنان به نشان دادن رشد شغلی کُندتر ادامه می دهند.

تحقیقات ضد انحصاری علیه گوگل
به گزارش برخی منابع چین آماده می شود تا تحقیقات ضد انحصاری در ارتباط با گوگل انجام دهد. گفته می شود نتیجه این تصمیم که تا پایان ماه بعدی مشخص می شود می تواند تحت تاثیر روابط ایالات متحده و چین قرار بگیرد.