گزارش آخرین نشست FOMC
در گزارش آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو اشاره شد که کمیته سیاست های پولی در صورت لزوم می تواند با افزایش سرعت خریدها یا تغییر خرید های اوراق به سررسید بلند مدت تر بدون اینکه اندازه خرید ها را افزایش دهد، انبساط بیشتری در سیاست ها فراهم کند.

در گزارش آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو اشاره شد که کمیته سیاست های پولی در صورت لزوم می تواند با افزایش سرعت خریدها یا تغییر خرید های اوراق به سررسید بلند مدت تر بدون اینکه اندازه خرید ها را افزایش دهد، انبساط بیشتری در سیاست ها فراهم کند.


موارد روزانه ابتلا به کووید۱۹ در نیویورک
موارد روزانه ابتلا به کووید۱۹ در نیویورک به بالاترین سطوح خود از ماه آوریل رسید امروز در نیویورک ۶۲۶۵ مورد جدید مبتلا به ویروس ثبت شده است و این درحالیست که روز گذشته عدد ۴۸۸۱ بوده است. تلفات اما نسبت به روز گذشته با ثبت ۴۱ مورد به طور نسبی کاهش یافته است.