شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده
شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۸ بود به عدد ۵۷.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۹.۳ بوده است. بخش سفارشات جدید این شاخص بهتر از عدد ۵۳.۴ انتظارات به عدد ۶۵.۱ رسید. دوره قبل عدد ۶۷.۹ بوده است. بخش اشتغال اما پایین تر از عدد ۵۱.۴ پیش بینی ها به عدد ۴۸.۴ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است.

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۸ بود به عدد ۵۷.۵ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۹.۳ بوده است.


بخش سفارشات جدید این شاخص بهتر از عدد ۵۳.۴ انتظارات به عدد ۶۵.۱ رسید.


دوره قبل عدد ۶۷.۹ بوده است.


بخش اشتغال اما پایین تر از عدد ۵۱.۴ پیش بینی ها به عدد ۴۸.۴ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است.


شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا
شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی سالیانه فصل سوم که انتظارات کلی بازار برای آن عدد ۴۷.۶٪ بود پایین تر از آن به عدد ۴۰.۵٪ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۳۸.۷٪- بوده است. ارزیابی ماهیانه سپتامبرGDP کانادا نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۹٪ بوده به عدد ۰.۸٪ رسید. دوره گذشته عدد. ۱.۲٪ بوده است.