رشد بهتر از انتظارات بخش غیرتولیدی ISM PMI
شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید منتشره از سوی موسسه مدیریت عرضهISM ، در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بود به عدد ۵۷.۸رسید. دوره قبل عدد ۵۶.۹ بوده است. بخش سفارشات جدید بهتر از عدد ۴۴.۷ انتظارات به عدد ۶۱.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۸ بوده است. بخش اشتغال شاخص اما پایین تر از انتظارات که عدد ۵۸.۱ بود به عدد ۵۱.۸ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۴۷.۹ بوده است.

شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید منتشره از سوی موسسه مدیریت عرضهISM ، در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بود به عدد  ۵۷.۸رسید. 

دوره قبل عدد ۵۶.۹ بوده است.


بخش سفارشات جدید بهتر از عدد ۴۴.۷ انتظارات به عدد ۶۱.۵ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۶.۸ بوده است.


بخش اشتغال شاخص اما پایین تر از انتظارات که عدد ۵۸.۱ بود به عدد ۵۱.۸ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۴۷.۹ بوده است.

اثربخشی نرخ های منفی احتمالا مشروط به ساختار سیستم مالی و چرخه اقتصاد باشد
عضو بانک مرکزی انگلستان هاسکل می گوید آماده است تا در صورت نیاز رای به محرک های پولی بیشتری دهد. وی افزود: ریسک های کوتاه مدت نزولی هستند. انتظار دوره موقتی از فشار های تورمی خاموش را دارم. شواهد مربوط به نرخ های منفی برخی علائم مثبت را ارائه می کنند. اثربخشی نرخ های منفی احتمالا مشروط به ساختار سیستم مالی و چرخه اقتصاد باشد.