شاخصNFP ایالات متحده
شاخصNFP ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای شاخص عدد۴۶۹K بوده به عدد۲۴۵k رسید. دوره گذشته عدد۶۳۸K بوده است. شاخص نرخ بیکاری نیز که پیش بینی کلی بازار عدد ۶.۸٪ برای آن بود به عدد۶.۷٪ رسید. دوره گذشته عدد ۶.۹٪ بوده است. متوسط رشد دستمزد ساعتی نیز که انتظار کلی بازار برای آن عدد ۰.۱٪ بود به۰.۳٪ عدد رسید. دوره گذشته عدد ۰.۱٪ بوده است.

شاخصNFP ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای شاخص عدد۴۶۹K بوده به عدد۲۴۵k رسید.


دوره گذشته عدد۶۳۸K بوده است.


شاخص نرخ بیکاری نیز که پیش بینی کلی بازار عدد ۶.۸٪ برای آن بود به عدد۶.۷٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۶.۹٪ بوده است.


متوسط رشد دستمزد ساعتی نیز که انتظار کلی بازار برای آن عدد ۰.۱٪ بود به۰.۳٪ عدد رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۱٪ بوده است.


موفقیت امکان پذیر ولی چشم انداز بد
به گزارشBBC و به نقل از یک منبع دولتی گفته می شود : مذاکرات امروز بعد از ظهر بد پیش رفته و اتحادیه اروپا عناصر جدیدی را وارد مذاکرات کرده است. موفقیت هنوز هم طی چند روز آتی امکان پذیر است اما چشم انداز بد شده است. و این در حالیست که مقامات اتحادیه اروپا می گویند توافق می تواند طی آخر هفته حاصل شود.