از اعضای بانک مرکزی اروپاPanetta می گوید:
شورای سیاستگذاری بانک مرکزی آمادگی دارند تا بسته به داده های ورودی تمامی سیاست های خود را جهت قرار دادن تورم در راستای هدف میان مدت، تنظیم کند. نتایج حاصله از اقدامات سیاست های پولی هنوز به طور کامل رضایت بخش نیست. در مجموع بالانس ریسک ها نزولی هستند. با توجه به چشم انداز فعلی تورم، بانک مرکزی لازم است تا هوشیار بماند و به دقت اطلاعات ورودی از جمله تحولات مربوط به نرخ تبادلی را رصد کند.

 

از اعضای بانک مرکزی اروپا Panetta می گوید:

شورای سیاستگذاری بانک مرکزی آمادگی دارند تا بسته به داده های ورودی تمامی سیاست های خود را جهت قرار دادن تورم در راستای هدف میان مدت، تنظیم کند.

نتایج حاصله از اقدامات سیاست های پولی هنوز به طور کامل رضایت بخش نیست.

در مجموع بالانس ریسک ها نزولی هستند.

با توجه به چشم انداز فعلی تورم، بانک مرکزی لازم است تا هوشیار بماند و به دقت اطلاعات ورودی از جمله تحولات مربوط به نرخ تبادلی را رصد کند.

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در پارلمان انگلستان:
باید ضمانت حقوقی برای کسب و کارها از جمله در ایرلند شمالی فراهم کنیم. لایحه بازار داخلی یک سیاست بیمه کننده است. تنش های مشهود توافقنامه خروج تنها با حس مشترک و اراده مثبت می توانند حل شوند. اتحادیه اروپا تهدید کرده است که محصولات کشاورزی انگلستان را فهرست نکند. اتحادیه اروپا در تلاش است تا از پروتکل ایرلند شمالی به عنوان اهرم استفاده کند. بعضی درخواست های اتحادیه اروپا غیر منطقی هستند و با روح پروتکل ایرلند شمالی در تضاد هستند. نمی توانیم اجازه دهیم تا مرزهای انگلستان توسط اتحادیه اروپا تعیین شوند. امیدواریم اتحادیه اروپا منطقی باشد. راغب نیستیم تا از این قدرتها در برابر اتحادیه اروپا استفاده کنیم. اگر توافق با اتحادیه اروپا حاصل شود به این اقدامات متوسل نخواهیم شد.