واکسن کووید۱۹ کمپانیPfizer
گفته می شود کمپانیPfizer شاید در ماه نوامبر در صورتیکه داده های مثبتی از آزمایشات بالینی دریافت کند به دنبال استفاده اضطراری از واکسن کووید۱۹ در ایالات متحده باشد.

گفته می شود کمپانیPfizer شاید در ماه نوامبر در صورتیکه داده های مثبتی از آزمایشات بالینی دریافت کند به دنبال استفاده اضطراری از واکسن کووید۱۹ در ایالات متحده باشد.

بازگشت اقتصادی ضعیف تر از انتظارات است
رن عضو بانک مرکزی اروپا: بازگشت اقتصادی ضعیف تر از انتظارات است. داده های ناامید کننده ی اخیر به ویژه در بخش خدمات، ریسک های نزولی را تقویت میکند. ریسک های تورمی نزولی هستند. برای بانک مرکزی بهترین حالت این است که اقدامات مطمئن داشته باشد تا افسوس بخورد.