شاخص بخش تولیدیPMI آلمان
شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه اکتبر با اصلاح صعودی به عدد ۵۸.۲ رسید. دوره گذشته عدد ۵۸ بوده است. نکته مهم در خصوص داده های مدیران خرید اثرات موج دوم کووید و اقدامات محدودسازی اخیر بر داده های فصل چهارم ناحیه یورو می باشد.

شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه اکتبر با اصلاح صعودی به عدد ۵۸.۲ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۸ بوده است.


نکته مهم در خصوص داده های مدیران خرید اثرات موج دوم کووید و اقدامات محدودسازی اخیر بر داده های فصل چهارم ناحیه یورو می باشد.

روابط سالم بین چین و استرالیا
وزارت امور خارجه چین: چین به روابط سالم بین چین و استرالیا اعتقاد دارد، امیدواریم که استرالیا برای کمک به اعتماد دو جانبه بیشتر تلاش کند. گمرک چین به طور مکرر خطرات زیستی را در الوار استرالیایی یافته است. در همین راستا پیشتر و به گفته نشریهSCMP چین احتمالا واردات مس و شکر استرالیا را این هفته ممنوع کند.