Tik TokوWeChat
ویلبور راس وزیر بازرگانی ایالات متحده در خصوص بیانیه جدید دپارتمان بازرگانی در موردTik Tok وWeChat می گوید اگر توافقی حاصل نشودTik Tok در دوازدهم نوامبر در ایالات متحده بسته خواهد شد. دپارتمان بازرگانی ایالات متحده اعلام کرده است که از ۲۰ سپتامبر دانلود برنامه های این دوکمپانی را جهت محافظت از امنیت ملی برای مردم آمریکا ممنوع خواهد ساخت که البته تا پیش از اجرایی شدن آن دونالد ترامپ در صورت توافق بینByteDance با شرکتOracle می تواند این ممنوعیت را لغو کند.
ویلبور راس وزیر بازرگانی ایالات متحده در خصوص بیانیه جدید دپارتمان بازرگانی در موردTik Tok وWeChat می گوید اگر توافقی حاصل نشودTik Tok در دوازدهم نوامبر در ایالات متحده بسته خواهد شد.

دپارتمان بازرگانی ایالات متحده اعلام کرده است که از ۲۰ سپتامبر دانلود برنامه های این دوکمپانی را جهت محافظت از امنیت ملی برای مردم آمریکا ممنوع خواهد ساخت که البته تا پیش از اجرایی شدن آن دونالد ترامپ در صورت توافق بینByteDance با شرکتOracle می تواند این ممنوعیت را لغو کند.
وزیر بهداشت انگلستان
وزیر بهداشت انگلستانHancock در ارتباط با نگرانی ها پیرامون افزایش موارد کووید۱۹ در این کشور می گوید: هرگز اقدامات تعطیلی ملی را از گزینه ها حذف نخواهیم کرد. اما این اقدام آخرین خط دفاع ما می باشد.