آقایVilleroyاز اعضای بانک مرکزی اروپا:
سیاست های پولیECB باید به حمایت خود از فعالیت های اقتصادی ادامه دهد. انتظار می رود بحران همه گیری اثرات ضد تورمی داشته باشد.

سیاست های پولیECB باید به حمایت خود از فعالیت های اقتصادی ادامه دهد.
انتظار می رود بحران همه گیری اثرات ضد تورمی داشته باشد.

سخنان رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مَکلِم:
همه گیری کووید۱۹ ممکن است برخی نیروهای جهانی که رشد را کمتر می کند شتاب ببخشد. همه گیری ما را در گودال بسیار عمیقی قرار داده است و ما همچنان یک صعود طولانی در پیش داریم. تقاضای جهانی پایین نفت بدین معناست که سرمایه گذاری در بخش استخدام احتمالا ضعیف باقی بماند و شاید برخی پروژه ها با قدرت بازنگردند. تورم در میان مدت زیر ۲٪ حرکت می کند. انتظار نمی رود بازگشت قدرتمند اقتصاد با سرعت فعلی ادامه یابد. اقتصاد به حمایت مداوم نیاز دارد.