وزیر امور خارجه ایرلند کاونی می گوید: فکر می کنم در نهایت توافق حاصل شود اما اگر همه چیز فرو بپاشد باعث شگفتی نخواهد شد.

 وزیر امور خارجه ایرلند کاونی می گوید:

فکر می کنم در نهایت توافق حاصل شود اما اگر همه چیز فرو بپاشد باعث شگفتی نخواهد شد.

چرا که مذاکرات شیلات در جایگاه مناسبی قرار ندارند و تنها نسبت به اواسط تابستان پیرامون امتیازات جزئی بحث شده است.وزیر بهداشت انگلستان هنکوک در خصوص واکسن کمپانی فایزر می گوید: همکاری بسیار نزدیکی با کمپانی فایزر داریم و در اول دسامبر جهت عرضه آن آماده خواهیم