رشد اقتصادی فصل چهارم ممکن است نزدیک به صفر یا حتی منفی باشد.

 رشد اقتصادی فصل چهارم ممکن است نزدیک به صفر یا حتی منفی باشد.

معاون بانک مرکزی اروپا می گوید انتظارات رشد اقتصادی فصل چهارم مطابقت نخواهد داشت.

 


دیپلمات اتحادیه اروپا در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت می گوید: شکاف ها تنها در مناطق اصلی به آرامی کاهش می یابند و نگرانی فزاینده ای نسبت به نبود زمان کافی وجود دارد.