مقیاس انحراف برای داده PMIآلمان:

 مقیاس انحراف برای داده PMIآلمان:

Manufacturing PMI: +0.73

Services PMI: -0.05

PMI composite: +2.61

مقیاس انحراف برای داده PMIفرانسه: