مقیاس انحراف برای داده PMIانگلستان:

 مقیاس انحراف برای داده PMIانگلستان:

Manufacturing PMI: +0.3

Services PMI: -1.07

مقیاس انحراف برای داده PMIاروپا: